Luchador Anima Sola Retablo Painting on Tin

$68.00


Luchador anima sola painting on tin

Measures 12.5″ x 9,75″